Home :: Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

 

REISVOORWAARDEN STICHTING NVBS-EXCURSIES


ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder

a. Stichting; de Stiching NVBS-Excursies.

b. Deelnemer; het lid van de NVBS of de door een lid van de NVBS geïntroduceerde persoon, die deelneemt aan een door de Stichting georganiseerde excursie(reis).

c. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij de Stichting zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door de Stichting aangeboden van te voren georganiseerde excursie die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede een van de drie volgende diensten:

1. vervoer.

2. verblijf.

3. een andere, niet met vervoer of verblijf houdende toeristische dienst, die een voornaam onderdeel van de reis uitmaakt.

2. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zo ver van toepassing, inclusief BTW.
3. Voor rivier-, zee- of luchtreizen kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen.


ARTIKEL 2. REISOVEREENKOMST
1. Voor deelname aan een in artikel 1 lid 1c genoemde excursie wordt tussen de Stichting en de deelnemer een reisovereenkomst gesloten.

2. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van de Stichting. De deelnemer aanvaardt de reisovereenkomst door betaling van het bedrag (de bedragen) genoemd in artikel 3.

3. Het aanbod van de Stichting is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

4. Voor het sluiten van de overeenkomst zal de deelnemer de benodigde gegevens over hemzelf en zijn eventuele introducés aan de Stichting verstrekken.

5. De deelnemer die ten behoeve van een introducé een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die reisovereenkomst voortvloeien.

6. De gepubliceerde gegevens betreffende de reis maken deel uit van de reisovereenkomst.

7. Indien de reisduur is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als hele dagen gerekend.

8. De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor foto′s, folder en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.


ARTIKEL 3. BETALING
1. Bij de totstandkoming van de reisvoorwaarden dient de reissom, indien deze minder bedraagt dan €700, te worden voldaan. Bedraagt de reissom meer dan €700 dan dient een aanbetaling te worden gedaan, gelijk met 20% van de totaal overeengekomen reissom, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de Stichting. Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie vermelde termijn de reisovereenkomst door de Stichting met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de annuleringsbepalingen van toepassing zijn en de reeds betaalde bedragen hiermede zullen worden verrekend.

3. Indien de reisovereenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

ARTIKEL 4. REISSOM
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierin zijn begrepen de in de publicatie vermelde diensten en voorzieningen.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van de publicatie.

3. Na tijdige betaling van de gehele reissom kan de Stichting vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

4. Onverminderd het bepaalde in voornoemd lid 3 heeft de Stichting het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te wijzigen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.

5. Indien de Stichting na het sluiten van de overeenkomst de reissom moet verhogen, dan heeft de deelnemer binnen vijf dagen het recht de reisovereenkomst kosteloos te annuleren. De betaalde reissom wordt dan geheel terugbetaald.

Indien de deelnemer de reissomverhoging afwijst, heeft de Stichting het recht de reisovereenkomst op te zeggen. Zij moet – op straffe van verval – binnen 7 dagen nadat de deelnemer heeft medegedeeld de verhoging niet te willen betalen van dit recht gebruik maken. De betaalde reissom wordt dan eveneens geheel terugbetaald.

6. Indien een aanmerkelijk aantal deelnemers van het annuleringsrecht van lid 5 gebruik maakt, heeft de Stichting het recht de excursie in te trekken en de reisovereenkomst met de overige deelnemers met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7. In de reissommen is een bedrag begrepen voor de annuleringsvoorziening. Dit bedrag wordt in de terugbetalingen, genoemd in art 3 lid 2, niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 5. INFORMATIE
1. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een geldige toeristenkaart, de eventueel vereiste visa en bewijzen van inenting en vaccinaties.

2. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van een geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de betreffende deelnemer, tenzij de Stichting heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan aan haar kan worden toegerekend of de Stichting tekort is geschoten in haar in het volgende lid bedoelde informatieverplichting.

3. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal de Stichting de op dat moment bekende informatie verstrekken betreffende de in lid 1 genoemde documenten en voorzieningen. De deelnemer zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tijdig voor het vettrek nagaan of de eerder verstrekte informatie intussen niet is gewijzigd.

4. De Stichting zal tevens informatie verstrekken over de mogelijkheid tot afsluiting van een reisverzekering.

Het risico van annulering is gedekt in een voorziening waarvoor de deelnemer een bijdrage betaalt die in de reissom is begrepen.

 

ARTIKEL 6. REISBESCHEIDEN
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 8 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de deelnemer worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

 

ARTIKEL 7. WIJZIGING DOOR DE DEELNEMER
1. Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kan aan een verzoek tot wijzigingen als regel worden voldaan, na die termijn als regel niet.

2. Op het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Een eventuele kostenopgave van de wijziging zal worden meegezonden. Afwijzing zal met reden worden omkleed. De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. Bij annulering is artikel 9 van toepassing.

 

ARTIKEL 8. IN-DE-PLAATSSTELLING
1. Indien een deelnemer verhinderd is aan de geboekte excursie deel te nemen, kan hij zich laten vervangen door andere personen op de in lid 2 vermelde voorwaarden.

2. a. De plaatsvervanger moet voldoen aan de aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.

    b. Het verzoek moet zodanig tijdig geschieden, dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

    c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners mogen zich niet verzetten tegen deze in-de-plaatsstelling.

3. De deelnemer en de derde, die als plaatsvervanger optreedt, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nog verschuldigde reissom of gedeelte hiervan, alsmede voor eventuele extra te maken kosten als gevolg van de in-de-plaatsstelling.

 

ARTIKEL 9. ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
1. De stichting heeft een annuleringsfonds. Deelname is verplicht.

2. Bij annulering door de deelnemer om redenen die niet gedekt worden door het annuleringsfonds zijn wegens de bijzondere aard van de reizen en de specifieke reisbestemmingen de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering in de periode tot 14 dagen (inclusief) na het einde van de inschrijvingstermijn zoals deze in de aankondiging is vermeld: administratie- en communicatiekosten, zijnde € 50 per persoon;
b. bij annulering in de periode van 14 dagen na het einde van de inschrijvingtermijn tot 42 dagen voor de datum van vertrek: de aanbetaling of 20% van de reissom, indien geen aanbetaling werd verlangd;
c. bij annulering in de periode vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor de datum van vertrek: 50% van de reissom;
d. bij annulering in de periode vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor de datum van vertrek: 75% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of daarna: de volledige reissom.

3. In geval de deelnemer voor in-de-plaatsstelling kiest is artikel 8 van toepassing.

4. Bij sommige reizen kunnen afwijkende bepalingen gelden, doch alleen indien deze bij de publicatie in de aankondiging, duidelijk zijn vermeld.

 

ARTIKEL 10. OPZEGGING DOOR DE STICHTING
1. De Stichting kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging de Stichting kan worden toegerekend en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de Stichting verplicht de schade te vergoeden.

Indien het minimum aantal deelnemers op de in de publicatie genoemde sluitingsdatum niet is behaald of de omstandigheid zich voordoet zoals vermeld in artikel 4 lid 6 wordt dit beschouwd als een gewichtige omstandigheid en heeft de Stichting het recht om op dat moment de excursie af te gelasten.

2. Van een eventuele afgelasting worden de deelnemers onverwijld met opgaaf van redenen schriftelijk op de hoogte gesteld.

3. Ingeval de excursie wegens te geringe deelname tijdig is ingetrokken hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 11. WIJZIGING DOOR DE STICHTING
1. De Stichting heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld mogelijk medegedeelde omstandigheden. De deelnemer kan in dat geval kosteloos annuleren.

2. De Stichting mag de reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld mogelijk medegedeelde omstandigheden. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op annulering.

 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STICHTING
De Stichting is jegens de deelnemer aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen door haarzelf of door andere, door haar ingeschakelde, dienstverleners worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 11 13, 14 en 15.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT EN VERLENING VAN HULP EN BIJSTAND
1. De Stichting is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens Nederlands recht of in het maatschappelijk verkeer in Nederland geldende opvattingen voor haar rekening komen (overmacht).

2. De Stichting heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende deelnemer naar beste weten hulp te bieden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Stichting, indien de tekortkoming, de moeilijkheden van de deelnemer veroorzakend, aan de Stichting is toe te rekenen. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer, indien de oorzaak van de moeilijkheden aan de deelnemer zijn toe te rekenen.

 

ARTIKEL 14. UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STICHTING
1. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voorzover de tekortkomingen toe te schrijven zijn aan de deelnemer(s).

2. Wanneer de Stichting op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de deelnemer geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt casu quo uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reisverzekering casu quo het annuleringsfonds.

3. Indien de Stichting jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. Ook de aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom.

4. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel is de aansprakelijkheid van de Stichting voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de Stichting gelden ook ten aanzien van de bestuurders en de medewerkers van de Stichting en de betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag of de wet dit uitsluit.

6. De beperkingen van artikel 14.3 en artikel 14.4 gelden tevens ten aanzien van niet in het programma aangekondigde excursies, welke terplaatse worden georganiseerd, al of niet met het storten bij de reisleider van een bijdrage.

Uiteraard staat het de deelnemer vrij niet aan de excursie deel te nemen, hetgeen echter geen recht geeft tot restitutie van een gedeelte van de reissom.

 

ARTIKEL 15. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER
1. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Stichting en haar medewerkers ter bevordering van een goede uitvoering van de excursie en is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van de correcte deelnemer.

2. Iedere deelnemer dient zich tijdig te vergewissen van de exacte tijdstippen van vertrek.

3. De deelnemer is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk te melden aan de vertegenwoordiger van de Stichting.

4. De deelnemer die zodanige hinder of last oplevert of kan leveren, dat een goede uitvoering van een excursie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door de Stichting (of haar vertegenwoordiger) van (voortzetting van) de excursie worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

 

ARTIKEL 16. KLACHTEN
1. Klachten dienen onverwijld ter plaatse ter kennis te worden gebracht van de Stichting of haar vertegenwoordiging.

2. Achteraf ingediende klachten die ter plaatse hadden kunnen worden opgelost, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

ARTIKEL 17. GARANTIE
1. Indien de Stichting wegens financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de deelnemer niet kan nakomen, wordt de door de Stichting zorggedragen voor hetzij overneming van haar verplichtingen door een ander, hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel hiervan.

2. De wijze waarop door de Stichting uitvoering wordt gegeven aan de in lid 1 omschreven garantieverplichting is vermeld op het deelnemersbewijs.